Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Religionskunskap i grundskolan

02.07.2010

Ålands kommunförbund tillstyrker landskapsregeringens förslag till ändring av 18 § grundskolelagen för landskapet Åland. Förslaget innebär att en elev som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan får möjlighet att delta i den undervisning i religionskunskap som grundskolan ordnar.

Enligt 18 § 4 mom. i grundskolelagen ska undervisning i religionskunskap ges enligt den religion i det religionssamfund till vilken majoriteten av eleverna i landskapet hör. I praktiken ska således undervisningen i religionskunskap ges enligt den evangelisk-lutherska trosbekännelsen.

Vidare anger bestämmelsen att en elev inte ska behöva delta i religionsundervisning enligt den religion som majoriteten av eleverna i landskapet omfattar, om han eller hon inte tillhör det religionssamfund som utövar denna religion. Om vårdnadshavaren i sådan situation inte ordnar annan undervisning för eleven eller om eleven överhuvudtaget inte hör till något religionssamfund ska skolan i stället ordna undervisning i livsåskådningskunskap för eleven. I praktiken har sistnämnda bestämmelse vållat vissa problem, eftersom flertalet vårdnadshavare hellre hade önskat att deras barn skulle få delta i den undervisning i religionskunskap som grundskolan ordnar.

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av grundskolelagen för landskapet Åland. Genom förslaget får en elev som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan en möjlighet att delta i den undervisning i religionskunskap som grundskolan ordnar. Avsikten är att den föreslagna lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Se Landskapsregeringens framställning om religionskunskap i grundskolan.

Se Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av 18 § grundskolelagen för landskapet Åland.

Landskapsregeringen beslöt att lagen ska träda i kraft den 1 augusti 2010.

 

 

 

 

« Tillbaka

 

 

Arkiv

Aktuella remisser

» 2015 (3)
» 2012 (3)
» 2011 (1)
» 2010 (7)
» 2009 (2)
» 2008 (2)
» 2007 (6)
» 2006 (11)
» 2005 (4)
» 2004 (5)