Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar

11.08.2010

Landskapsregeringen föreslår en ändring av vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland. Ålands kommunförbunds tillstyrker landskapsregeringens förslag till att landskapets vattenlagstiftning ändras, men anser att framställningen är vag i bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna och att finansieringsansvaret bör förtydligas.

Enligt Landskapsregeringens förslag ska det införas bestämmelser i lagstiftningen som slår vakt om den marina miljön. Den marina miljön är ett värdefullt arv som måste skyddas, bevaras och om möjligt återställas med det slutliga målet att en biologisk mångfald bibehålls med variationsrika, dynamiska, rena, friska och produktiva hav. Vidare innebär förslaget att det införs bestämmelser i lagstiftningen som motverkar och i görligaste mån förhindrar de skadliga effekter som kan uppstå till följd av översvämningar såsom skador på kulturarvet, infrastrukturen och miljön i övrigt. Framställningen innehåller även bestämmelser som harmoniserar lagstiftningen rörande förvaltningen av vattenresurserna med de krav som följer av gemenskapsrätten. Landskapsregeringens framställning skickades till lagtinget den 3.9.2010. Se Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland.

Landskapsregeringen beslöt att lagen ska träda ikraft den 1 januari 2011.

Kommunförbundets synpunkter
Kommunförbundet anser att vattenlagen för landskapet Åland bör ändras för att i större utsträckning följa de direktiv på vattenområdet som antagits av Europaparlamentet och rådet. För att på ett effektivt sätt värna om den marina miljön och miljön i övrigt är det viktigt att vattenlagen utvärderas och kompletteras.

När det gäller översvämningsdirektivet kan konstateras att uppbyggnaden och underhållet av systemet innebär vissa kostnader, men i förslaget tydliggörs varken kostnadernas omfattning eller vem som ansvarar för finansieringen av dessa. Kommunförbundet anser att kommunerna är en viktig aktör för att skydda den marina miljön samt för att förebygga översvämningsriskerna på Åland, men kommunala åtaganden kan inte förordas innan landskapsregeringen tydliggör finansieringsansvaret kring Ålands arbete med klimatanpassning.

För att Åland på ett effektivt sätt ska kunna hantera framtida klimatförändringar och ökade risker för översvämningar samt kunna arbeta mot minskad klimatpåverkan krävs en helhetssyn och tydlighet om ansvarsfördelning och finansiering.

 

« Tillbaka

 

 

Arkiv

Aktuella remisser

» 2015 (3)
» 2012 (3)
» 2011 (1)
» 2010 (7)
» 2009 (2)
» 2008 (2)
» 2007 (6)
» 2006 (11)
» 2005 (4)
» 2004 (5)