Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Riktlinjer vid demens

27.08.2012

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom är nu ute på remiss. Kommunförbundet stödjer grundtanken med remissen, att öka kvaliteten i vården av demenssjuka, till den del det handlar om att sjuk- och socialvården ska arbeta på rätt sätt.

Att uppfylla alla mål i riktlinjerna skulle däremot kräva stora ekonomiska resurser som varken kommunerna eller ÅHS har. Dokumentet är delvis för detaljstyrt och bör ge mer utrymme för flexibilitet. Men riktlinjerna är rekommendationer och inte tvingande lagstiftning, alla parter kan därmed välja i vilken utsträckning man klarar av att uppfylla målsättningarna. Det är ändå positivt med tydliga och gemensamma mål för verksamheterna.

Allmänna kommentarer

Grundtanken bakom riktlinjerna, som ska säkra och öka kvaliteten på demenssjukvården, är bra liksom att de utgår från helheten kring den demenssjuka. Det är också bra att riktlinjerna betonar förebyggande, aktiverande och rehabiliterande åtgärder samt ett utvecklat samarbete mellan socialvården och hälso- och sjukvården.

Demenskoordinatorn

Kraven på demenskoordinatorn är detaljerade, och med den omfattningen av tjänsten så kan ett samarbete om demenskoordinatorn vara att föredra. Ett bättre alternativ är att ÅHS som ansvarar för specialistvården bygger ut minnesmottagningen så att den även inkluderar en funktion som koordinator. ÅHS får då i uppgift att ge kommunen i fråga rekommendationer om vilka stödåtgärder som den enskilde behöver. Detta kan ge en bra övergång i vårdkedjan förutsatt att koordinatorn på ÅHS jobbar i nära samarbete med den som beviljar stöd- och servicetjänster i respektive kommun.

Utbildning

Utbildning och fortbildning är centralt i riktlinjerna. Idag finns det inte möjlighet att utbilda sig inom demensvård i de åländska skolorna. Det innebär att en stor del av vårdpersonalen behöver fortbilda sig inom demensvård. Det bör också vara möjligt att specialisera sig inom demensvård utöver grundutbildningen. För att möjliggöra detta behövs ett samarbete med Ålands Yrkesgymnasium och Högskolan på Åland.

Hjälpmedel

Landskapsregeringen har tidigare tillsatt en arbetsgrupp med målsättning att ta fram ett avtal om hjälpmedelstjänster mellan ÅHS och de kommunala institutionerna. Detta för att tillhandahålla specialhjälpmedel för hela landskapet. Detta avtal borde vara klart då landskapsregeringen antar dessa riktlinjer för att säkerställa nivån på tillgången av hjälpmedel till de demenssjuka på institutionerna.

Personaldimensionering

Den rekommenderade personaldimensioneringen vid demensvård är högre än vid andra enheter. Detta kan komma att kräva en utökning av personella resurser för att man skall kunna tillämpa rekommendationen vilket i så fall påverkar det ekonomiska läget inom kommunen.

Fysio- och ergoterapitjänster

Fysio- och ergoterapitjänsterna vore i likhet med demenskoordinatorn mer effektivt att centralisera till en enhet för mer jämlikhet inom kommunerna. Det kommer annars att vara svårt, speciellt för de mindre kommunerna, att anställa denna kunskap på deltid. Kvaliteten på tjänsterna ska inte bero på den enskilde kommunens storlek och ekonomi.

Nytt samarbetsorgan

Rollfördelning för det nya samarbetsorganet för samarbete och samverkan, ÅHS och kommunerna är oklar. Uppdraget och mandatet att fatta beslut är inte heller tydligt beskrivet. ÅHS kan ansvara för att ta fram blanketter och eventuella checklistor så att de blir gemensamma för hela Åland.

Övrigt

I rekommendation 2 är punkterna 1, 2 mycket generella och kan därför strykas. Punkt 7 i samma rekommendation bör antingen strykas eller bli tydligare. Det framkommer inte hur ofta och vem som ska uppdatera riktlinjerna, vilket behövs då socialvården och hälso- och sjukvården ständigt förändras. Landskapsregeringen bör uppdatera riktlinjerna förslagsvis vart femte år.

Kontakt

Vid frågor eller andra kommentarer vänligen kontakta Johanna Björkvall, tfn 43 16 60 eller johanna.bjorkvall@saltvik.ax, alternativt Runa Tufvesson, tfn 22 582 eller runa.tufvesson@kommunforbundet.ax.

 

Ladda ner remissvaret som pdf.

 

« Tillbaka

 

 

Arkiv

Aktuella remisser

» 2015 (3)
» 2012 (3)
» 2011 (1)
» 2010 (7)
» 2009 (2)
» 2008 (2)
» 2007 (6)
» 2006 (11)
» 2005 (4)
» 2004 (5)