Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Anställningar

Visstidsanställningar

25.05.2010

Vad säger lagen om visstidsanställningar för tjänstemän?

Visa svar

Tillämpbar lagstiftning:
Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän ( ÅFS 24/2004)
Lag om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304/2003) Kapitel 2 § 3
Kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 73/1997) § 58 mom.2

Tjänsteförhållandets längd
En tjänsteinnehavare anställs i tjänsteförhållande
• tills vidare (s.k. fast anställning) eller
• för viss tid
Ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare är inte tidsbegränsat på förhand.

Grunder för visstidsanställning
Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan en tjänsteinnehavare anställas för viss tid
• på tjänsteinnehavarens egen begäran
• om det i lag bestäms särskilt om anställning för viss tid
• om arbetets art förutsätter det
• vid vikariat
• för skötsel av uppgifter som hör till en vakant tjänst
• när någon annan jämförbar omständighet i anknytning till kommunens verksamhet kräver visstidsanställning.

Som grund för visstidsanställning godkänns till exempel inte enbart
• att löneutgifterna för tjänsten har budgeterats för en viss tid
• att det inte har inrättats tillräckligt med tjänster för alla de bestående uppgifter där offentlig makt utövas.
• Inte heller det faktum att organisationen tillämpar ett förfarande där det krävs tillstånd för att tillsätta en tjänst utgör i sig en grund för tjänsteförordnande för viss tid, om det inte finns ett godtagbart skäl enligt lagen.

Tjänsteinnehavarens egen begäran
En tjänsteinnehavare kan själv be om att bli utnämnd till en tjänst för en viss tid. I så fall behöver den tidsbegränsade anställningen inte motiveras på något annat sätt.

Visstidsanställning med stöd av andra lagar och förordningar
Det finns bestämmelser om tidsbegränsade tjänsteförhållanden också i andra lagar och förordningar. Sådana bestämmelser kompletterar tjänsteinnehavarlagens bestämmelser om visstidsanställningar. Till exempel väljer kommunfullmäktige enligt 58 § mom.2 i kommunallagen kommundirektör tills vidare eller för viss tid.
Mer exakta bestämmelser om anställning i tjänsteförhållande för viss tid finns också bland annat i förordningarna om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet, socialvården och hälso- och sjukvården:
• I förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (23 §, 986/1998) föreskrivs att en person med tillräcklig utbildning och den förmåga uppgiften kräver kan förordnas att un¬dervisa interimistiskt för högst ett år. En sådan person kan dock förordnas att ge undervisning för längre tid än sex månader endast om personer som uppfyller de behörighetsvillkor som uppgiften förutsätter inte står till buds när förordnandet ges eller om det finns andra särskilda skäl.

Arbetets art
Visstidsanställning kan motiveras med arbetets art till exempel
• när en tjänsteinnehavare anställs för att utföra ett förutbestämt, tidsbegränsat uppdrag (projekt)
• när arbetsgivaren har ett kortvarigt behov av personal för tjänsteuppgifter som arbetsgivaren normalt inte behöver få utförda.

Vikariat
Vikariat är den vanligaste grunden för visstidsanställning. En vikare kan anställas för den tid en tjänsteinnehavare är frånvarande allt medan tjänsteinnehavarens tjänsteförhållande hos kommunen fortgår. Frånvaron kan bero på att tjänsteinnehavaren har
• semester
• sjukledighet
• moderskaps-, föräldra-, vård- eller faderskapsledighet
• studieledighet
• alterneringsledighet
• annan tjänstledighet.

Skötsel av uppgifter som hör till en vakant tjänst
En tjänsteinnehavare kan anställas för viss tid för att sköta en vakant tjänst tills tjänsten blivit tillsatt och den nya tjänsteinnehavaren börjat sköta de uppgifter som hör till tjänsten.
En tjänsteinnehavare kan anställas för viss tid för att sköta uppgifter som hör till en vakant tjänst också när man inte lyckats få någon behörig sökande till tjänsten.

Annan jämförbar omständighet som förutsätter visstidsanställning
Andra orsaker till tidsbegränsade anställningar än de som anges i lagen om kommunala tjänsteinnehavare bedöms från fall till fall. Om tjänsteuppgifterna är instabila till exempel på grund av organisationsreformer eller andra omorganiseringar kan detta utgöra en grund för tidsbegränsade anställningar under en viss tid.

Upprepade tjänsteförhållanden för viss tid
Tjänsteförordnanden för viss tid bör inte utan grundad anledning utfärdas upprepade gånger i följd. Utan grundad anledning får man inte heller flera gånger i följd förnya förordnanden om skötsel av en vakant tjänst. Det är möjligt att upprepade gånger i följd anställa en person i tjänsteförhållande för viss tid
• om det finns en lagenlig grund för varje tidsbegränsat tjänsteförhållande
• och det också finns en grundad anledning till upprepade tjänsteförordnanden (t.ex. nytt vikariat).

 

Vilka rättigheter har en vikarie?

18.02.2009

Vad händer med vikarien som har ett tidsbundet avtal om den ordinarie anställda återvänder till arbetet i förtid från sin vårdledighet?

Visa svar

Vikarien är anställd så länge som det tidsbundna anställningsavtalet gäller. Avtal är avtal. Därför är det viktigt att arbetsgivaren i tjänsteförordnandet eller arbetsavtalet "villkorar" den tidsbundna anställningen.

Skriv alltså "Tjänsteförordnandet/arbetsavtalet gäller tills den tillsvidareanställde tjänstemannens/arbetstagarens vårdledighet upphör, dock längst till dag-månad-år."

 

 

« Tillbaka