Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Så styrs din kommun

Kommunerna har stort utrymme för självstyre och styrs av politiker som är valda av befolkningen. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, som i Mariehamn kallas stadsfullmäktige, är det högsta beslutande organet i kommunen.

Kommunfullmäktige väljs av invånarna den tredje söndagen i oktober vart fjärde år i kommunalvalet. Fullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse och övriga kommunala nämnder och styrelser. Mötena i fullmäktige äger rum enligt ett fastställt schema och allmänheten är välkommen att följa förhandlingarna. Handlingarna är offentliga och finns på ditt kommunkansli eller på kommunens webbplats.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, som utses av kommunfullmäktige, leder och samordnar allt arbete i kommunen samt ansvarar för kommunens ekonomi.

Alla ärenden i kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen en egen förvaltning, kommunkansliet.

Nämnder

De flesta kommuner har flera nämnder, som utses av fullmäktige och är ansvariga för olika områden.

Nämnderna ska i så stor utsträckning som möjligt fatta besluten själva utan att involvera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden är den enda nämnd som är lagstadgad, men de flesta kommuner har socialnämnd och skolnämnd med flera.
Innan ett ärende kommer till kommunstyrelsen och fullmäktige har det oftast behandlats i någon av nämnderna. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har gett nämnderna rätt att besluta i vissa frågor.

Förvaltningar

Under styrelsen och nämnderna finns en kommunal förvaltning. De anställda bereder ärenden, verkställer politikernas beslut och bedriver all övrig verksamhet inom kommunen. Kommunens högsta tjänsteman är kommundirektören.

Kommunalförbund

Kommunerna samarbetar i sex kommunalförbund om till exempel renhållning, äldreomsorg, utbildning och omsorg om personer med utvecklingsstörning.

Bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform, ett exempel är Ålands Vatten AB.

Revisorer

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten - oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form verksamheten bedrivs.


Publicerad 15 oktober 2009
Uppdaterad 27 maj 2010