Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Europarådet och kongressen CLRAE

  Europarådet bildades 1949 för att säkra medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter. Rådet är en mellanstatlig organisation och samarbetet sker främst genom internationella konventioner. Inom Europarådet samarbetar 47 nationer kring demokrati och mänskliga rättigheter. 

Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE) är kommunernas och regionernas instans i Europarådet. Kongressen CLRAE ger rekommendationer till medlemsländernas regeringar, utbyter erfarenheter och stöder den demokratiska utvecklingen på lokal och regional nivå i hela Europa. Grundtanken är att en väl fungerande lokal och regional demokrati bidrar till välfärd för medborgarna och till ett gott samhälle. Europakonventionen om kommunal självstyrelse är utgångspunkt för mycket av arbetet. Inom Europarådet är det CLRAE som ansvarar för övervakningen av hur konventionen tillämpas.

Självstyrelsekonventionen

Europakonventionen om kommunal självstyrelse är en av de grundläggande texterna för samarbetet mellan de 47 medlemsländerna i Europarådet. Konventionen ställer krav på lagstadgad kommunal självstyrelse, egen och tillräcklig kommunal finansiering samt rätt till konsultationer mellan stat och kommunsektor. 43 av Europarådets 47 medlemsländer har hittills ställt sig bakom den grundläggande konventionstexten om kommunal självstyrelse. Konventionen är folkrättsligt bindande men saknar sanktionssystem. Tillämpningen sker genom politisk övervakning av CLRAE.

Ålands landsting gav sitt bifall till att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (FFS 1180/91) träder i kraft på Åland till de delar det ingångna avtalet innebär avvikelse från självstyrelselagen. Lagen trädde i kraft den 1 oktober 1991.

Tilläggsprotokoll

Europeiska rådets ministerkommitté har vid sitt möte den 9 september 2009 antagit ett tilläggsprotokoll om medborgarnas rätt att delta i lokalförvaltningens verksamhet.

» Förslag till medborgarprotokoll pdf 

Protokollet har undertecknats bland andra av Finland den 16 november 2009. I juni 2010 begärde Landskapsregeringen Finansministeriet att tillställa Ålands lagting tilläggsprotokollet. 

 

Källor: Sveriges Kommuner och Landsting

             Ålands landskapsregering