Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Invånarperspektiv

Det är viktigt att ta tillvara på kommuninvånarnas synpunkter i utvecklingen av välfärdssamhället.

Ålands kommunförbund har gett Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) i uppdrag att ta reda på hur invånarna ser på den service kommunerna erbjuder idag och vad som är viktigt med tanke på framtiden.

Bakgrunden är bland annat den press som strukturförändringar inom ekonomin och förändringar i befolkningsunderlaget sätter på kommunerna framöver. Dessutom har vi ett växande behov av välfärdstjänster, och allt högre kvalitetskrav från medborgarna, vilket kommer att kräva hårdare prioriteringar inom den kommunala sektorn än idag.

En enkät har gått ut till drygt 2 000 slumpmässigt utvalda ålänningar. Målet är att fånga in invånarnas syn på vad som är viktigt i framtiden, men också att ta reda på hur man värderar dagens servicenivå, tillgänglighet, och kompetens inom sin kommun.

Resultatet kommer att användas som underlag för viktiga beslut om framtidens kommuner, deras service och organisation.

» Läs hela rapporten

 

Medborgardialog

Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksamhetsutveckling visar internationella och nationella erfarenheter att de befintliga styrsystemen måste utvecklas och system för hur kommunen och landstingen arbetar med medborgardialoger skapas. Erfarenheterna visar att det krävs ett antal byggstenar för ett framgångsrikt system för medborgardialog som del i styrprocessen. (Sveriges Kommuner och Landsting)

SKLs rapport "Medborgardialog som del i styrprocessen" beskriver de byggstenar som krävs för att skapa en dialog som är meningsfull för förtroendevalda, medborgare och tjänstemän. SKL har även givit ut rapporten "Medborgardialog som resurs vid tjänsteutveckling". Medborgarnas kompetens är en viktig kunskapskälla för att utveckla de tjänster vi har idag men också framtidens kommunala tjänster.  

 

Publicerad 30.08.2010
Uppdaterad 21.03.2011