Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Lagstiftningsfrågor

Av tradition består socialvårdslagstiftningen i landskapet av blankettlagar. I riket gällande lagstiftning har antagits att även skall tillämpas i landskapet. Men vid val av lagstiftningsteknik för valfrihetssystem talar goda skäl för en egen åländsk lagstiftning som mer fokuserar på bestämmelser som riktar sig till tjänsteleverantörerna och kommunens agerande än vad den finska servicesedellagen gör. För närvarande är det inte brukaren och hans/hennes ställning som är problemet utan avsaknaden av en marknad och kunskap hos kommunerna. Finns den politiska viljan att främja valfrihet bör fokus i lagstiftningsarbetet vara regler som underlättar igångsättandet och användandet av ett valfrihetssystem. Sådana regler leder till att kommunerna vet hur de skall gå tillväga och leverantörerna vet hur systemet fun-gerar. Klienten har idag ett bra lagstadgat skydd i lagstiftningen om klientens ställning och rättigheter och klientens ställning i ett valfrihetssystem behöver inte regleras mer ingående.

Lagstiftningsbehörighet

Kan landskapet lagstifta i fråga om områden som ingår i LOV och i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården?  

Landskapet har behörighet att lagstifta bland annat om att kommunerna skall ordna socialvård, hur kommunerna kan ordna socialvården, t.ex. genom att brukarna anlitar av kommunen godkända leverantörer, vad och vem som omfattas av den lagstadgade socialvården, rättigheter och skyldigheter inom socialvården samt hur socialvården skall organiseras i kommunerna.

» Läs PM Lagstiftningsbehörighet

Lagstiftningsbehov

Finns det i nuvarande lagstiftning något som hindrar kommunerna från att inrätta ett valfrihetssystem?

Man kan dock på goda grunder anse att varken LOV- eller servicesedelsystemet kan införas av kommunerna utan att landskapsandelslagen ändras så att det klart framgår att kommunen kan ordna socialvård genom ett godkännandeförfarande av tjänsteleverantörer som brukare får använda sig av om de önskar för att få den service kommunen skall ordna för dem. 

» Läs PM Lagstiftningsbehov