Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Handikappservice

I handikappservicelagen finns två olika slag av service. Den ena är så kallad anslagsbunden service. Den andra är service som inte är beroende av anslag i kommunens budget (de s.k. subjektiva rättigheterna). Den sistnämnda gäller service till gravt handikappade som har rätt till skälig:

Likaså är det endast gravt handikappade som i form av ekonomiskt stöd har rätt till ersättning för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden. I lagen eller förordningen definieras begreppet gravt handikapp särskilt i förhållande till varje form av service och stöd. Kommunerna är skyldiga att, oberoende av om de har reserverat tillräckliga anslag för ändamålet, ordna de ovan nämnda service- och stödinsatserna för gravt handikappade. 

Service och stöd enligt handikappservicelagen ska ordnas, om en handikappad inte med stöd av någon annan lag får sådan service eller sådant stöd som är tillräckligt och lämpligt för honom eller henne. För utvecklingsstörda ska dock den service och det stöd som personens handikapp fordrar i första hand ordnas enligt handikappservicelagen till den del som dessa åtgärder är tillräckliga och lämpliga med hänsyn till personens servicebehov samt även i övrigt förenliga med hans eller hennes intresse. Handikappservicelagen kommer således i andra hand förutom när det gäller utvecklingsstörda. Om den service som ordnas med stöd av annan lag inte är tillräcklig och/eller lämplig så ska handikappservice ordnas. Se nedan under HFD:2005:6

Kommunen har dock inte särskild skyldighet att ordna serviceboende eller personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården. Det handlar om sådana mycket gravt handikappade eller multihandikappade personer i fråga om vilka tillräckliga omsorg som behövs till följd av ett gravt handikapp eller sjukdom inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården, utan för vilkas del det behövs i huvudsak fortlöpande eller långvarig kompetens inom sjukvården eller annan specialkompetens. Bestämmelsen omfattar också de situationer där en person på grund av sitt behov av service och vård redan är i anstaltsvård av motiverade skäl.

Rättsfall HFD