Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Kommunens uppgifter

Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på lite olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag, andra tar man sig an frivilligt.

Kommunerna har enligt lag ansvar för:

 • barnomsorg
 • grundskolan
 • äldreomsorg
 • social service (barnskydd, handikappservice, missbrukarvård, utkomststöd)
 • plan- och byggfrågor
 • renhållning
 • vatten och avlopp
 • räddningstjänsten
 • kultur och bibliotek

Annan verksamhet som sker på frivillig grund rör till exempel:

 • fritidsverksamhet
 • bostäder
 • näringsliv

Den kommunala basservicen ska vara likvärdig, men behöver inte vara likadan. Det är invånarna i kommunen som genom val bestämmer hur politiken ska se ut.

» Se även kommunal samverkan

Barnomsorg
Kommunen erbjuder hemvårdsstöd för föräldrar som är hemma med sina barn samt tillhandahåller barnomsorg i form av daghem, familjedagvård, förskoleundervisning, lekverksamhet och fritidshemsverksamhet

Grundskolan
På Åland finns 22 grundskolor som kommunerna enligt lag ansvarar för. Grundskolan är obligatorisk och omfattar nio årskurser.

Äldreomsorg
Kommunen erbjuder hemtjänst till äldre som behöver hjälp med praktiska sysslor i det dagliga livet och hjälp med personlig omsorg. Åldringshem och serviceboende finns till för de personer som behöver tillsyn och det inte kan ske i det egna hemmet.

Social service
Kommunen ansvarar även för social förvaltning, utkomststöd, specialomsorg, handikappservice, färdtjänst, närståendevård, missbrukarvård och barnskydd. Läs mer om rätten till handikappservice.

Plan- och byggfrågor
Kommunen sörjer för samhällsplanering och byggnadstillsyn.Finström, Geta, Jomala, Lemland och Lumparland har ett gemensamt områdesarkitektkontor.

Renhållning
Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda renhållningstjänster, såsom uppsamlingsplatser för avfall, transport samt hantering. Kommunen skall också göra upp renhållningsplaner för hur verksamheten skall organiseras och utvecklas. På Åland organiseras detta dels kommunvis och dels genom Kommunalförbundet Ålands Miljöservice som samordnar och svarar för det kommunala renhållningsansvaret inom kommunalförbundets sex medlemskommuner.

Vatten och avlopp
Kommunens allmänna vatten- och avloppsverk har till uppgift att ombesörja vattenanskaffning och avloppsreglering. På Ålands samarbetar många kommuner genom bolagen Bocknäs Vatten, Ålands Vatten Ab, Lotsbroverket och Norra Ålands Avloppsvatten Ab.

Räddningstjänst
På Åland är Jomala kommun huvudman för Räddningsområde Ålands landskommuner. Räddningsområdet har en gemensam brandnämnd med representanter från var kommun, en räddningschef och en brandinspektör. Mariehamns räddningsverk har enligt avtal brandchef och förebyggande brandverksamhet för skärgårdskommunerna, förutom Vårdö.

Kultur och bibliotek
Frågor som rör kulturverksamhet handhas av kommunen genom en nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I kulturverksamhet ingår musei- och utställningsverksamhet, teater-, dans- och cirkusverksamhet, musikverksamhet samt övrig kulturverksamhet.

De allmänna biblioteken skall tillgodose allmänhetens behov av kunskap, bildning och förströelse och varje kommun skall enligt lag upprätthålla ett allmänt bibliotek.

Gå till statistik och information om kommunernas verksamheter »


Källa:

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland


Publicerad 15 oktober 2009
Uppdaterad 10 augusti 2016